ระบบลงทะเบียน สำนักงาน ก.พ.ร. 

ลงทะเบียน
โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 2562


คลิกลงทะเบียน
      โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
      ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 2562
      คลิกดูรายชื่อ

กำหนดการงานวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมตวันนา สีลม
รายละเอียดโครงการฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
      - นางสาวพอฤดี คลังกรณ์ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ เบอร์โทร 02-356-9999 ต่อ 8857 ,0819852442


สงวนลิขสิทธิ์โดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th