สำนักงาน ก.พ.ร. 


ลงทะเบียนเข้าอบรม
" วิธีการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) "
สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องปฏิบัติการ 406 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ปิดลงทะเบียน) รอบที่ 1 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รายชื่อผู้ลงทะเบียน รอบที่ 1
เอกสารประกอบการอบรม รอบที่ 1

(ปิดลงทะเบียน) รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับการยื่นแบบชำระภาษีป้าย
รายชื่อผู้ลงทะเบียน รอบที่ 2
เอกสารประกอบการอบรม รอบที่ 2

(ปิดลงทะเบียน) รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำหรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
รายชื่อผู้ลงทะเบียน รอบที่ 3
เอกสารประกอบการอบรม รอบที่ 3

รายละเอียดกำหนดการอบรม คลิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
      - นางสาวจิริสุดา จอมพลาพล นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ เบอร์โทร 02-356-9999 ต่อ 8988
      - นางสาวพรรณลดา ฉากทองคำ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ เบอร์โทร 02-356-9999 ต่อ 8963
      E-mail : Bizbox@opdc.go.th


สงวนลิขสิทธิ์โดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th