ลงทะเบียน
" ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ…พลิกโฉมนวัตกรรมงานบริการสาธารณะ "
วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 ลำดับ  ชื่อ  สกุล สังกัดหน่วยงาน  ตำแหน่ง
 1  นางสาวราวีณา ปาวา    
 2  นางสาวลักษิกา  อุดมศรีสำราญ    
 3  รศ.ดร.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ    
 4  ดร.นพ.สรภพ  เกียรติพงษ์สาร    
 5  ดร.รัตติยา  ภูละออ    
 6  ดร.ชลธิชา  อัศวนิรันดร    
 7  ดร.ชฎาธาร  โอสาธิต    
 8  นางสาวปราณี  แหวนทองคำ    
 9  นางสาวฉัตรกมล  พีรปัญญาวรานันท์    
 10  นายฤทธิเกียรติ  งามสมศักดิ์    
 11  Dr. Susann  Roth    
 12  Mr. Jost  Wagner    
 13  นางปณิตา เอมละออ  กรมการขนส่งทางบก  นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
 14  นายวีระพงศ์ มูลบัวภา  กรมการขนส่งทางบก  นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
 15  นายอภิศักดิ์ จันทา  กรมการขนส่งทางบก  นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
 16  นายธีระพงศ์ งามเอก  กรมการขนส่งทางบก  ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร
 17  นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์  กรมการท่องเที่ยว  รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
 18  นายนรินทร ปัญญาเจริญ  กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  นิติกรปฏิบัติการ
 19  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัฒนา ทองชัยยะ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
 20  นางนวพรรณ สันตยากร  กรมควบคุมโรค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 21  นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์  กรมควบคุมโรค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 22  นางสาวพัชราภรณ์ กลางสาทร  กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ  นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
 23  นายนฤนาท หลักหาญ  กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 24  นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ  กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ  รักษาการในตำเเหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม
 25  นางสาวนริศรา วงค์เลย  กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
 26  นางสาวพนิตพร เลิศไกร  กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
 27  นายพรรธน์ วีระพละ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 28  นางสาวกรณ์ฐิภัค คุ้มกัน  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 29  นางสาวดนิตา หมื่นตุ้ม  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการจัดหางาน  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
 30  นายเอกพงษ์ ช่วงไชย  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการท่องเที่ยว  นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
 31  นายพิพัฒน์ โชติช่วง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการท่องเที่ยว  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบติการ
 32  นางสาวณภัทร พิมานมาศ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการท่องเที่ยว  นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 33  นางนันทพร เกิดสกุล  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 34  นางนันทพร  เกิดสกุล  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 35  นางสาวกรรทิมา สาสิงห์  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 36  นางสาวจุฑาภรณ์ สุภัทรพาหิรผล  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 37  นางนันทนา บุญลออ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 38  นางวรนุช ชื่นฤดีมล  คณะสถาปัตยกรรสศาสตร์และการออกแบบ มจธ.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 39  นางสาวแพรวา สาธุธรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อาจารย์
 40  นางสาววรนี สายน้ำเขียว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  นักบริหารงานทั่วไป
 41  นางนิยดา โรเบิร์ตส์​  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
 42  นางสาววันรัตน์ เจ๊ะมะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  นักบริหารงานทั่วไป
 43  นายพรยศ ฉัตรธารากุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อาจารย์
 44  นางสาวภาวิตรี เดชนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  นักบริหารงานทั่วไป
 45  นางสาวอรุโนทัย สาริกาขำ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  นักออกแบบ
 46  นางสาวจิณณาพัต ปาจรีย์อนันต์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 47  นางสาวปนันดา จันทร์สุกรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน
 48  นางสาวไพลิน เชื้อหยก  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้จัดการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ
 49  นายณัฐพล ลิขิตลิ้มปรีชา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 50  นางสาวภัทรพร เล้าวงค์  สภาพัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 51  นางสาวพรรณิสา นิรัตติวงศกรณ์  สศช.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 52  นายสุมิทธิ์ เกศวพิทักษ์  สำนักงาน ก.พ.ร.  นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ
 53  นางสาวดวงรัตน์ สุระกูล  สำนักงาน ก.พ.ร.  นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ
 54  นายไพสิฐ สุคันธรส  สำนักงาน ก.พ.ร.  นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ
 55  นางสาวพจนาพร กริชติทายาวุธ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นักวิเนโยบายและแผนชำนาญการ
 56  นางสาวจันจีรา โสะประจิน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  นักวิชการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
 57  นางปรียาพร บูรณศิรินทร์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 58  นายอิทธิโชติ  ดำรงรักษ์ธรรม  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
 59  นายณชนก  จิตรมาศ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
 60  นางสาวอภิสรา  น้อยรักษา  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  พนักงานส่งเสริมการลงทุน
 61  นายนพดล จรเจริญ  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 62  นางวันวิสาข์ สุคนธสิงห์  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 63  นางสาวดวงพร สะภูมี  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 64  นางกันตินันท์ ภู่ศิริ  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 65  ว่าที่ ร.อ.ศุภวัฒน์ ไชยประพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 66  นางสาวอนินทิตา รุจิประภา  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
 67  นางสาวบุษยา ใจสว่าง  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 68  นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 69  ว่าที่ ร.อ.สาคร กิ่งจันทร์  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 70  นางสาวลฎาภา  นาคคูบัว  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 71  นางชื่นฤดี บุตะเขียว  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 72  นายอำนาจ วิชยานุวัติ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 73  นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร
 74  นางสาววลีรัตน์  นามปัญญา  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 75  นายยู่สุบ สะหมัดหานาย  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 76  นางสาวยุพาพร  พัชราพินิจจัย  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 77  นางสาวเมตตา  ราศรีจันทร์  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ร.นวค.ชพ
 78  นายไพรัตน์ กล่ำทอง  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 79  นางสาววนิดา สุภาพร  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 80  นายศรีไพร บุญยะเดช  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 81  นายพิชัยยา  ตุระซอง  สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 82  นายเกียรติชัย ชุ่มมงคล  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 83  นางสาวสุภาวิตา เดชหุล  สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
 84  นางสาวศัันสนี คำดี  สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
 85  นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้ช่วยนักวิจัย
 86  นางสาวนิชนันท์ พิชัยเงาะ  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้ช่วยนักวิจัย
 87  นางสาวแก้วบุญเกื้อ ศรีลิขิตตานนท์  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้ช่วยนักวิจัย
 88  นางสาวณิชชวัลรัชต์ ไวเรียบ  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้ช่วยนักวิจัย
 89  นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์  สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 90  นางสาวกนกวรรณ กาหาวงค์  โรงพยาบาลตากสิน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลับไปหน้าลงทะเบียนสงวนลิขสิทธิ์โดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th